[Sony Design]Hidden Senses انتخاب هیئت داوران را برای بهترین استفاده از فناوری دیجیتال در FRAME Awards 2019 دریافت کرد.