[Diversity, Equity & Inclusion] به روز رسانی ها: "گزارش" روز جهانی زن گروه سونی 2023: سخنرانی ها و رویدادهای مرتبط برای ایجاد مکان های کاری برابر جنسیتی که در آن خلاقیت رشد می کند

روز جهانی زن گروه سونی 2023: سخنرانی ها و رویدادهای مرتبط برای ایجاد مکان های کاری برابر جنسیتی که در آن خلاقیت رشد می کند


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/diversity/report/05_44.html

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida