یک شک کوچک(؟) و اطلاعات اضافی Sony ZV-E1! – شایعات سونیالفا

تصحیح:
یک منبع قابل اعتماد مشخصات دوربین جدید ZV-E1 را به من گفت، اما او گفت که نام دوربین “ZV-E” است. اما پس از ارسال مقاله من، منبع دیگری گفت که نام دوربین “ZV-E1” است. بنابراین شاید اولین منبع فقط یک خطای تایپ داشته باشد و فراموش کرده است که “1” را اضافه کند. فقط برای اینکه بدانید که من در حال حاضر در مورد نام هنوز مطمئن نیستم “سونی ZV-E1” یا “سونی ZV-E“؟
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/one-small-doubt-and-additional-sony-zv-e1-info/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida