پورتال گروه سونی – NATURE RESONANCE

این ویدیوی مفهومی داستان وابستگی متقابل بین انسان و طبیعت و تحول و گردش انرژی را بین ما بیان می کند. از طریق یک تجربه غوطه ور چند حسی، می توانید ارتباط و طنین را با همه موجودات زنده احساس کنید. یک ارتعاش از بدن شما شروع می شود و ذرات انرژی تولید می کند که به سمت نمایش دیجیتال روی صفحه حرکت می کنند و به تدریج همگرا می شوند و مجموعه ای از برگ ها و شاخه های سبز را تشکیل می دهند که با باد در حال نوسان هستند. متعاقباً، برگ‌های سبز به صورت ذرات همراه با باد پراکنده می‌شوند که نشان‌دهنده تناسخ آغاز و پایان زندگی است. به این ترتیب داستان تعامل انسان و طبیعت، «چرخه زندگی» بارها و بارها منتقل می شود.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/nature_resonance/