پورتال گروه سونی – iF Design Award 2018 | جوایز | اخبار

بیانیه هیئت منصفه:

جدیدترین و قدرتمندترین فناوری بازی به شکل یک ساختار جغرافیایی هوشمند است که با جزئیات کاملاً حل شده و نشانه های نوری ظریف تکمیل می شود. یک بیانیه طراحی ظاهری دلپذیر و ساده و در عین حال زیبا با زبان برند مترقی که کاملاً با سلیقه گروه هدف دستگاه مطابقت دارد.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/works/awards/if_design_2018.html

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida