پورتال گروه سونی – دفتر ماهواره مرکز خلاق | اخبار

5-29-11 شیبا، میناتو-کو، توکیو


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/20190325/index.html

دفتر ماهواره مرکز خلاق

مرکز خلاقیت یک دفتر ماهواره ای افتتاح کرده است تا به ما امکان دهد تا با گسترش دامنه کارمان، با افراد خارج از سونی با پیش بینی تنوع و تکامل فرآیندهای خلاقانه، پروژه ها و سبک های کاری، بازتر همکاری کنیم. فضای اداری به گونه ای طراحی شده است که ساده، انعطاف پذیر باشد و پروژه ها را در کانون توجه قرار دهد. دفتر همراه با فعالیت های مختلفی که در آن انجام می شود متحول خواهد شد.

فضای داخلی دفتر ماهواره مرکز خلاقیت_2
فضای داخلی دفتر ماهواره مرکز خلاقیت_3

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida