پورتال گروه سونی – دفتر ماهواره مرکز خلاق | اخبار

دفتر ماهواره مرکز خلاق

مرکز خلاقیت یک دفتر ماهواره ای افتتاح کرده است تا به ما امکان دهد تا با گسترش دامنه کارمان، با افراد خارج از سونی با پیش بینی تنوع و تکامل فرآیندهای خلاقانه، پروژه ها و سبک های کاری، بازتر همکاری کنیم. فضای اداری به گونه ای طراحی شده است که ساده، انعطاف پذیر باشد و پروژه ها را در کانون توجه قرار دهد. دفتر همراه با فعالیت های مختلفی که در آن انجام می شود متحول خواهد شد.

فضای داخلی دفتر ماهواره مرکز خلاقیت_2
فضای داخلی دفتر ماهواره مرکز خلاقیت_3

5-29-11 شیبا، میناتو-کو، توکیو


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/design/news/20190325/index.html

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida