پورتال گروه سونی – تغییرات اجرایی شرکت گروه سونی

توکیو ژاپن – شرکت سونی گروه امروز تغییرات اجرایی زیر را اعلام کرد.

انتصابات اجرایی (از 23 ژوئن 2023)


توشیهیده اندو


(جدید)

معاون ارشد اجرایی
رئیس و مدیر عامل، مدیر نماینده، گروه مالی سونی.

(جاری)

مشاور ارشد


بازنشستگی مدیران


ماساشی اوکا


معاون ارشد اجرایی
رئیس و مدیر عامل، مدیر نماینده، گروه مالی سونی.  • * لطفاً برای بیانیه مطبوعاتی Sony Financial Group Inc. در مورد تغییرات اجرایی از تاریخ 23 ژوئن 2023، به URL زیر مراجعه کنید.


منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/Press/202304/23-015E/index.html

25 آوریل 2023

بیانیه های مطبوعاتی در این وب سایت فقط برای اهداف مرجع تاریخی ارائه شده است.
لطفاً توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات ممکن است از تاریخ انتشار تغییر کرده باشد.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida