مقایسه بین Sony 70-200mm GII جدید و لنز قدیمی تر – sonyalpharumors

سونی A6700 در عکس BH، آمازون، آدوراما، آمازون DE، آمازون انگلستان، آمازون FR، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.
سونی 70-200 میلی متر GII در عکس BH، آمازون، آدوراما، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.
سونی ECM-M1 میکروفون روی دوربین در عکس BH، آمازون، آدوراما، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/comparison-between-the-new-sony-70-200mm-gii-and-the-older-lens/

Mobile01 ارسال شد آن تصاویر زیبا از لنز 70-200 میلی متری GII جدید سونی. آنها همچنین آن را با نسخه قدیمی مقایسه کردند:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida