سونی هوندا موبیلیتی | اخبار

Sony Honda Mobility Inc. تاسیس شد.
– حرکت مردم، از طریق پیگیری نوآوری با الهامات متنوع. –

انتشار خبر اینجاست.


منبع: https://www.sony-honda-mobility.com/en/news/2022-10-13/

سونی هوندا موبیلیتی امروز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که در آن مدیر نماینده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یاسوهید میزونو و مدیر نماینده، رئیس و مدیر عامل شرکت ایزومی کاوانیشی تاسیس این شرکت را اعلام کردند.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida