تغییرات اجرایی در شرکت سونی Semiconductor Solutions|اخبار |Sony Semiconductor Solutions Group

<بازنشستگی>
تورو کاتسوموتوکارگردان
شیگکی ایشیزوکاکارگردان


منبع: https://www.sony-semicon.com/en/news/2022/2022062001.html

از 20 ژوئن 2022

آتسوگی، ژاپن – شرکت سونی Semiconductor Solutions امروز تغییرات اجرایی زیر را اعلام کرد: