تغییرات اجرایی در شرکت راه حل های نیمه هادی سونی؛ انتشارات خبری؛ گروه راه حل های نیمه هادی سونی

بیانیه های مطبوعاتی در این وب سایت فقط برای اهداف مرجع تاریخی ارائه شده است.
لطفاً توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات ممکن است از تاریخ انتشار تغییر کرده باشد.

آتسوگی، ژاپن – شرکت سونی Semiconductor Solutions امروز تغییرات اجرایی زیر را اعلام کرد:


منبع: https://www.sony-semicon.co.jp/e/news/2022/2022062001.html

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida