به صورت زنده دنبال کنید: کنفرانس مطبوعاتی Sony CES

The post زنده را دنبال کنید: کنفرانس مطبوعاتی Sony CES اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/follow-live-sony-ces-press-conference/انتظار هیچ دنده آلفا جدیدی را نداشته باشید، اما طبق معمول خوشحالم که اشتباه کردم!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida