برخی از تصاویر دنیای واقعی Tamron 50-400mm FE

The post برخی از تصاویر جدید Tamron 50-400mm FE دنیای واقعی اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/some-new-tamron-50-400mm-fe-real-world-images/

پیش سفارش: Tamron 50-40mm FE در BHphoto. در اتحادیه اروپا در Fotokoch، FotoErhardt، Calumet، WexUK.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida