برای خوانندگان اتحادیه اروپا: 100 یورو در سونی 35 میلی متری و 200 یورو در دوربین 85 میلی متری f/1.8 FE

The post برای خوانندگان اتحادیه اروپا: 100 یورو تخفیف در Sony 35mm و 200 € تخفیف در 85mm f/1.8 FE اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/for-eu-readers-100e-off-on-the-sony-35mm-and-200e-off-on-the-85mm-f-1-8-fe/دو معامله جدید برای خوانندگان اتحادیه اروپا: 100 یورو تخفیف برای Sony 35mm f/1.8 در Amazon DE. 200 یورو تخفیف برای Sony 85mm f/1.8 در Amazon DE.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida