اعطای واحدهای سهام محدود (RSU) و تشکیل اظهارنامه ثبت قفسه ای در خصوص انتشار سهام جدید یا واگذاری سهام خزانه.منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/news/20221101_02E.pdf

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida