اطلاعیه در مورد وضعیت بازخرید سهام سهام عادی (بازخرید سهام طبق مقررات اساسنامه سونی بر اساس بند 1 ماده 459 قانون شرکتها)منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/news/20230405_01E.pdf

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida