اطلاعیه در مورد تعیین پارامترهای بازخرید سهام سهام عادی (بازخرید سهام طبق مقررات اساسنامه شرکت سونی بر اساس بند 1 ماده 459 قانون شرکت ها)منبع: https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/news/20230517_E.pdf

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida